Beleidsplan van de Hervormde Gemeente Zevenbergen

Het voorliggende beleidsplan van de Hervormde Gemeente Zevenbergen is een samenstel van particuliere beleidsplannen van de disciplines in de Kerkenraad.

Dit beleidsplan is geldend tot en met 2020. Wel zal elk jaar en evaluatie plaatsvinden van elk beleidsterrein en eventueel nieuwe afspraken gemaakt worden.

Vastgesteld op 16 februari 2016

Voorzitter kerkenraad                                                                   Scriba kerkenraad

INHOUD

1 VISIE

2 EREDIENST

3 PASTORAAT

4 JEUGD

5 DIACONAAT

6 KERKRENTMEESTERS

7 BIJLAGE

8 AANVULLINGEN

1 VISIE

1.1 Wie we zijn

De Hervormde Gemeente is gelegen binnen de gemeente Moerdijk en omvat de kerkdorpen Zevenbergen, Langeweg, Zevenbergschen Hoek en een gedeelte van Moerdijk.

De gemeente die in 1610 is gesticht en al meer dan 400 jaar oud is, heeft zo een lange traditie. Verbondenheid is er met de ‘confessionele traditie’. Dit betekent dat de Bijbel gezien wordt als het Woord van God, uitgangspunt voor de preek en regel voor het geloof. Bovendien worden de belijdenisgeschriften die binnen de PKN aanvaard zijn, gezien als leidraad voor het lezen van de Bijbel, de verkondiging, het vormgeven van de erediensten en het nemen van besluiten.

De Hervormde Kerk is één van de vier christelijke gemeenschappen in Zevenbergen. Wij staan voor een brede oecumenische samenwerking met zowel de protestantse als ook de Rooms-katholieke kerken in Zevenbergen. Met de Gereformeerde Kerk in Zevenbergen blijven we het gesprek zoeken om samen één kerk te worden.

De gemeente heeft altijd een gemengde samenstelling gehad. Er is ruimte voor verschil in geloofsbeleving.

1.2 Wat we geloven

We geloven in God de drie-enige. We mogen hem leren kennen als God, de Vader en de schepper van hemel en aarde, als Jezus Christus de Zoon en als de Heilige Geest. Samen zijn ze één in liefde. Wij mogen delen in deze goddelijke liefde, die God ons wil schenken. Het is deze liefde die we vooral mogen herkennen in hoe Jezus leefde, gekruisigd werd en stierf aan het kruis en door God uit de dood werd opgewekt. We mogen deze liefde leren verstaan als een liefde die onze zonde vergeeft, ons met God verzoent en ons leven vernieuwt en verandert. Het is de Heilige Geest, die onze ogen opent voor Gods liefde en leert toepassen in een leven dat de liefde van God beantwoordt.

Gods liefde die zichtbaar is geworden in Jezus is ook het uitgangspunt van wat we van de kerk geloven en verwachten. Het lijden en sterven en vooral ook de opstanding van Jezus vormen de basis van ons gemeenteleven. Jezus mag, als de opgestane, Heer zijn in ons leven en de gemeente. Zo nodigt Hij ons uit om samen, als gemeente, de weg van het koninkrijk van God te gaan en in woord en daad getuige te zijn van Gods liefde voor ons mensen.

Onze Missie: Hervormde Kerk Zevenbergen: (T)Huis aan de Markt

1.3 Visie

Wij willen voor jong en oud een open en gastvrije gemeente zijn. Een thuis voor echt iedereen waar het omzien naar elkaar en betrokkenheid op elkaar als heel belangrijk wordt ervaren.

Onze gemeente heeft een kerk, het huis van God, waar we God en elkaar mogen ontmoeten. We mogen samen de goede boodschap vieren en het evangelie uitgelegd krijgen.

We verlangen er naar dat onze gemeente een thuis is voor iedereen die mee wil doen en dat velen voor het eerst of opnieuw de weg naar de kerk, God en zijn huis, mogen vinden.

1.4 Beleidsvoornemens

 • Gastvrijheid verbeteren
 • Erkennen dat we op het gebied van geloof een diverse gemeente zijn
 • Elkaar de ruimte gunnen om persoonlijk de weg van het geloof in te vullen
 • Omzien naar elkaar bevorderen
 • Onderlinge betrokkenheid vergroten
 • Ruimte bieden aan verschillende leeftijdsgroepen en hun geloofsbeleving
 • Het onderlinge gesprek tussen verschillende leeftijdsgroepen bevorderen
 • Actieve bezinning over het missionaire karakter van onze gemeente
 • Open ogen en oren krijgen voor de wereld buiten de gemeente dichtbij en ver weg.

2 EREDIENST

2.1 Doelstelling

De eredienst is het hart van de gemeente. We komen wekelijks bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten. Deze ontmoeting krijgt vorm in de lofprijzing en aanbidding van God, het gebed voor elkaar en de wereld, het luisteren naar hoe God door de Bijbellezing en de verkondiging tot ons spreekt en toegerust worden in het gelovig zijn in het leven van alledag.

Het is belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Als gemeente willen we gastvrij zijn en gaan we de uitdaging aan om onze diensten voor iedereen herkenbaar te laten zijn. Het is onze hoop en verlangen om buitenstaanders in onze diensten te verwelkomen. Ook in het vormgeven van de erediensten willen we ons laten leiden door onze missionaire roeping.

2.2 Taken

Het is de taak van de kerkenraad deze doelstelling vorm te geven. De doelstelling krijgt op dit moment vorm op de volgende manier.

 • Het houden van de eredienst op zondag, waarbij tijdens de ochtenddienst wekelijks een kindernevendienst en eenmaal per maand een tienerviering is
 • Zorgen dat de juiste elementen in de liturgie voorkomen en deze op een verantwoorde wijze gevolgd wordt
 • Het vieren van het Heilig Avondmaal op vier zondagen in het jaar en op Goede Vrijdag.
 • Het bedienen van de Heilige Doop
 • Zo mogelijk houden we jaarlijks een dienst waarin openbare geloofsbelijdenis wordt afgelegd
 • Het vieren van de Christelijke feestdagen in de erediensten
 • Gebedsdiensten tijden de Stille Week
 • Het afsluiten van het kerkelijk jaar met een gedachtenisdienst
 • Het houden van bijzondere en laagdrempelige erediensten
 • Afscheid kinderen van de nevendienst
 • Gezinsdiensten
 • Opening winterwerk
 • Israëlzondag
 • Z.W.O. diensten
 • Gezamenlijke diensten met de Gereformeerde Kerk:

o Hemelvaartsdag

o Jeugddiensten (3x per jaar)

o Scholendienst (de Regenboogdienst)

o Zomerdiensten (Tijdens de zomervakantie van de basisschool)

o Afsluiting Vakantie Bijbelclub

o Oudejaarsdienst

 • Oecumenische diensten op initiatief van de Raad van Kerken (gebedsdienst in januari en een vredesdienst in september)
 • Het indien nodig uitnodigen van gastpredikant om voor te gaan in de erediensten
 • Het organiseren van kinderoppas (van 1 tot 4 jaar) gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk, zodat de ouders de eredienst kunnen bijwonen
 • - Het bekend maken van data en tijdstippen van de eredienst in ‘t Ankertje, de zondagsbrief, de lokale media en de website

2.3 De orde van de eredienst

De orde in de reguliere erediensten bevat in ieder geval de volgende liturgische momenten:

 • Bemoediging en groet
 • Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
 • Leefregel (10 geboden of een ander passend gedeelte)
 • Gebed voor opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing
 • Preek
 • Gebeden (dankgebed, voorbede, stil gebed en afsluitend het gezamenlijk Onze Vader)
 • Collectes
 • Zegen en aansluitend zingt de gemeente het amen

2.4 Bijbelvertaling en liedbundels

In de eredienst wordt gebruik gemaakt van de NBV-vertaling (2004) en standaard gezongen uit het nieuwe Liedboek voor de Kerken. Ook liederen uit andere bundels worden gezongen. Deze worden op de zondagsbrief afgedrukt.

2.5 Beleidsvoornemens

 • Het stimuleren van de kerkgang onder de jongeren en de randkerkelijken van de gemeente
 • Het voortgaande gesprek over Avondmaal en doopleden
 • Missionaire karakter van de diensten onderzoeken
 • Kerkdiensten voor jong en oud aansprekend laten zijn

3 PASTORAAT

3.1 Definitie

Onder pastoraat verstaan wij de roeping die wij als gemeenteleden in opdracht van onze Goede Herder Jezus Christus hebben ontvangen om naar elkaar om te zien, tot steun te zijn en elkaar bij te staan in geloof- en levensvragen. Dit alles is er op gericht dat de gemeente van God als lichaam van Christus wordt opgebouwd in de liefde en zo kan beantwoorden aan haar roeping een licht in de wereld te zijn.

3.2 Bijzondere rollen

Pastoraat is een taak van gemeente leden, waarin de volgende personen een bijzondere rol vervullen:

 • Predikant
 • Scriba
 • Pastoraal medewerker voor het ouderenpastoraat
 • Wijkouderling
 • Ouderling(en) met bijzondere opdracht voor het ouderenpastoraat
 • Jeugdouderling
 • HVD dames

3.3 Taken:

 • Huisbezoek
 • Bezoek in bijzondere omstandigheden, o.a. bij ziekte en op feest-, treur, en gedenkdagen
 • Wijkavond of groothuisbezoek: door inleiding en discussie wordt aan vorming gewerkt en gemeenschapszin bevorderd
 • Doopgesprek

3.4 Sterkten en zwakten

Sterkten

 • Wij staan open voor ieder verzoek tot het dopen van kinderen, echter deelname aan doopcatechese wordt verondersteld
 • Ouderenpastoraat in de Westhoek
 • Stervensbegeleiding en begeleiding van naasten bij sterfgevallen en daarna de naasten weer uitnodigen voor de speciale dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zwakten

 • Ontbreken van jongerenpastoraat
 • Er is in onze kerk geen gebedsgroep
 • Er is te weinig tijd/menskracht om de taken (waaronder crisispastoraat) goed uit te kunnen oefenen
 • Ouderpastoraat in de wijken door de ouderling
 • Ontbreken pastorale groepen
 • Groot te kort aan ouderlingen

3.5 Beleidsvoornemens

 • Door middel van omzien naar elkaar meelevende leden betrokken te houden en niet meelevende leden betrokken te krijgen
 • Opzetten van een vorm van jongerenpastoraat
 • Structureel pastoraat bij jonge gezinnen
 • Initiatieven ontwikkelen om randkerkelijken te bereiken door middel van bezoekwerk
 • Nadenken over de samenstelling van het college van ouderlingen en vormgeving van het pastoraat
 • Verkennen van de mogelijkheid tot het opzetten van pastorale groepen
 • Gebedsgroep opzetten

4 JEUGD

4.1 Overzicht van de jeugdactiviteiten binnen de gemeente

Het jeugdwerk binnen de gemeente bestaat uit de volgende jeugdactiviteiten:

Activiteiten rondom de erediensten:

 • Crèche*
 • Kindernevendienst
 • Tienerviering*
 • Kinder- en jeugddiensten* (de Vakantie Bijbel Club dienst, de Regenboogdienst en 3 jeugddiensten)
 • Kindernevendienst +

Catechese:

 • Twee catechisatiegroepen voor tieners

Clubwerk:

 • Jij-kids* (7 t/m 11 jaar)
 • JoY* (11 t/m 14 jaar)
 • RefleXion* (15 jaar en ouder)
 • arlijks terugkerende activiteiten:
 • Vakantie Bijbel Club*

De activiteiten waar een sterretje achterstaat, zijn jeugdactiviteiten die gezamenlijk worden georganiseerd met de Gereformeerde Kerk in Zevenbergen.

4.2 Sterke en minder sterke punten van het huidige jeugdwerk (hoe gaat het binnen het jeugdwerk?)

Sterke punten van het huidige jeugdwerk zijn:

 • Voor alle leeftijden zijn er diverse jeugdactiviteiten
 • De duidelijke geloofsboodschap die doorgegeven wordt door diverse jeugdactiviteiten
 • een grote groep kinderen tot 12 jaar in de gemeente
 • Er is veel jeugdleiding die zich met enthousiasme inzet
 • De faciliteiten die er zijn voor het jeugdwerk
 • Tieners en jongeren die zich actief inzetten bij diverse jeugdactiviteiten (bv. de Vakantie Bijbel Club en de voorbereiding/uitvoering van jeugddiensten)
 • De afstand tussen het jeugdwerk en de rest van de gemeente wordt kleiner en vanuit de gemeente is toenemende interesse voor het jeugdwerk.

Minder sterke punten (verbeterpunten) van het huidige jeugdwerk zijn:

 • Er zijn relatief weinig tieners en jongeren die komen naar de jeugdactiviteiten
 • Gewone kerkdiensten zijn te weinig toegespitst op de jeugd
 • Relatief weinig aandacht voor missionair jongerenwerk
 • Geen jongerenwerk voor jongeren van 18 jaar en ouder
 • De invulling van het jeugdwerk wordt gedeeltelijk ingevuld door SPJZ. Het jeugdbeleid van Hervormde Kerk is in niet in alle opzichten gelijk aan het beleid van het SPJZ. Er is soms sprake van een verschil over wat men met jeugdwerk wil bereiken en hoe dit vormgegeven dient te worden.

4.3 Onze missie voor het jeugdwerk (wat willen we bereiken?)

Het allerbelangrijkste is dat we God centraal willen stellen in het jeugdwerk en dat we afhankelijk van Hem willen zijn.

4.4 De overkoepelende visie voor al het jeugdwerk:

In het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente in Zevenbergen willen we kinderen, tieners en jongeren helpen

GOD te LEREN KENNEN, te GROEIEN IN EEN PERSOONLIJKE RELATIE MET HEM en te LEVEN TOT ZIJN EER,

waarbij ze een EIGEN PLEK in de gemeente ervaren, hun GAVEN INZETTEN om te dienen en GODS LIEFDE UITSTRALEN.

Onze missie beschrijft een proces van groei voor een kind/jongere. Het is ons verlangen om in dit proces van groeien naar een aanstekelijke volgeling van Jezus het kind/de jongere te mogen helpen en begeleiden.

Wij vinden het belangrijk dat bij de invulling van iedere jeugdactiviteit gekeken wordt hoe de visie praktisch vormgegeven kan worden. Hierbij vinden wij het van belang dat in iedere activiteit het evangelie van Gods liefde in woorden en daden doorgegeven wordt aan de aanwezige jeugd. Het doorgeven van het evangelie zal afhankelijk van de leeftijdsgroep en het doel van de activiteit bij iedere jeugdactiviteit een andere invulling krijgen.

Onze visie voor het jeugdwerk (wat willen we bereiken?)

Om te komen tot een overkoepelende visie voor het jeugdwerk, hebben jeugdleiders hun dromen voor de jeugd verwoord. Deze dromen geven weer wat we graag zouden willen voor de jeugd.

Onze droom voor de jeugd van onze gemeente m.b.t. hun geestelijk leven/het geloof is:

 • Dat ze een persoonlijke relatie met God mogen krijgen en mogen groeien in hun geloof
 • Dat de Bijbel echt voor hen gaat leven en leidraad voor hen wordt
 • Dat ze hun geloof belijden, een getuige zijn van Gods liefde en dat ze deel gaan uitmaken van en zich actief gaan inzetten in onze gemeente
 • Dat we als gemeente hen kunnen begeleiden in de groei naar een persoonlijk geloof in Christus en dat we hen kunnen helpen hun relatie met God te verdiepen

Onze droom voor de jeugd m.b.t. het deel uitmaken van deze gemeente is:

 • Dat ze zich thuis voelen in onze gemeente
 • Dat ze aangesproken worden door de (jeugd)activiteiten die in de kerk plaatsvinden en graag aan deze activiteiten deelnemen
 • Dat er tussen de jeugd een goede band is en dat jong en oud in de gemeente samen een éénheid vormen
 • Dat we voor hen als gemeenteleden geloofsvoorbeelden zijn
 • Dat we hen als gemeente serieus nemen, naar hen luisteren en iets met hun inbreng doen.
 • Onze droom voor de jeugd die nauwelijks of niet betrokken is bij het geloof en de gemeente is:
 • Dat ze meer te weten willen komen over het geloof, dat ze geraakt mogen worden door Gods liefde en een keuze maken voor Jezus
 • Dat ze met vrienden meekomen en zien dat er iets bijzonders gebeurt met hun gelovige leeftijdsgenoten, zodat ze nieuwsgierig worden naar het geloof
 • Dat ze in onze gemeente een verschil ervaren met ‘de wereld’
 • Dat de jeugdleiding een voorbeeld is voor hen
 • Dat ze zich welkom voelen in onze gemeente en dat de drempel laag is naar de activiteiten.

4.5 Actiepunten voor de toekomst (wat willen we aanpakken in het jeugdwerk om de visie op het jeugdwerk te realiseren?)

 • Actiepunt m.b.t. de deelname van de kerkelijke jeugd bij de activiteiten

Mogelijkheden onderzoeken hoe we de kerkelijke jeugd meer betrokken kunnen krijgen bij de jeugdactiviteiten en de kerkdiensten.

 • Actiepunt m.b.t. de kerkdiensten

Gewone kerkdiensten meer toespitsen op de jeugd.

 • Actiepunt m.b.t. missionair jongerenwerk

Mogelijkheden onderzoeken hoe we rand- en buitenkerkelijke jeugd kunnen betrekken bij de jeugdactiviteiten en kunnen bereiken met het evangelie.

 • Actiepunt m.b.t. pastoraat

Kinder-en tienerpastoraat opzetten in de gemeente d.m.v. onder andere het opzetten van een buddyproject. Dit is een project waarbij de tieners/jongeren vrijwillig een buddy (maatje) krijgen uit de kerk die naar hen omziet. De jeugdouderlingen, kerkelijk werker en predikant zullen een opzet maken voor dit buddyproject.

 • Actiepunt m.b.t. SPJZ

Zoveel als mogelijk het eigen jeugdbeleid ook binnen het beleid van SPJZ gestalte laten krijgen.

5 DIACONAAT

5.1 Inleiding

Binnen de kerkorde van de Protestantse Kerken in Nederland zijn de diakenen in het bijzonder geroepen tot de dienst van barmhartigheid, zowel in de plaatselijke gemeente als daar buiten en tot het toerusten van de kerkelijke gemeente.

5.2 Doelstelling

Tot de taken van de Diaconie behoort ook het op verantwoorde wijze beheren en besteden van de diaconale gelden, die zowel in het verleden als in het heden door de gemeente is bijeen gebracht, dit om te voldoen aan haar diaconale opdracht. Dit betekent dat het diaconaat zich niet alleen beperkt tot het beschikbaar stellen van gelden, maar ook dat er daadwerkelijk zorg besteedt moet worden aan hulpbehoevenden, ouderen en jongeren, verstandelijk en lichamelijk gehandicapten en vreemdelingen, zowel plaatselijk, landelijk als in de wereld.

5.3 Uitgangspunten

Het beleidsplan is gebaseerd op de volgende documenten:

 • Beleidsplan 2013-2016
 • Visie september 2015
 • Raamwerk beleidsplan 2009

5.4 Beleidsonderdelen

Het beleid is gebaseerd op de Visie 2015 en is voor de periode tot en met 2020 opgesplitst in 3 onderdelen, namelijk in beleidsvoornemens, bestaande activiteiten en speciale relaties. Drie beleidsvoornemens die genoemd zijn in de Visie (zie Hfd.1) krijgen speciale aandacht. De bestaande activiteiten en de speciale relaties zijn niet minder belangrijk, maar worden binnen de traditie van de Diaconie vaak op de achtergrond uitgevoerd.

5.4.1 Beleidsvoornemens 2015-2020

 • Het onderlinge gesprek tussen verschillende leeftijdsgroepen bevorderen
 • Actieve bezinning over het missionaire karakter van onze gemeente
 • Open ogen en oren krijgen voor de wereld buiten de gemeente, dichtbij en ver weg

5.4.2 Bestaande activiteiten

 • Taken in de eredienst en bij het Heilig Avondmaal
 • Plaatselijk werk
 • Besteden liefdegaven
 • Beheren van de bezittingen
 • Structureren van het vrijwilligerswerk
 • Effectiviteit van het college vergroten

5.4.3 Speciale relaties

 • ZWO commissie
 • Hervormde Vrouwendienst ( HVD)

5.5 Wijze waarop de Diaconie geld werft

 • Het collecteren tijdens de wekelijkse eredienst
 • Het houden van speciale collecten tijdens het uitgaan van de kerk
 • Het in ontvangst nemen van giften
 • Het organiseren van specifieke acties
 • Actie Lopend Vuurtje

5.6 Het beheer en besteding van het vermogen van de Diaconie

De bezittingen van de Diaconie stammen uit een ver verleden en nemen nauwelijks meer toe. De bezittingen bestaan uit de pastorie, drie garageboxen, landbouwgronden en spaartegoeden. Gekozen is voor handhaving van de waarde van deze bezittingen. Bij landbouwgronden wordt gestreefd om deze van pacht om te zetten in erfpacht. De dan verkregen erfpacht is hoger en stabieler in opbrengst dan reguliere pacht. Indien deze omzetting leidt tot een éénmalige vergoeding, zal deze opbrengst in een speciaal fonds worden ondergebracht ter ondersteuning van de diaconale taken van de voorganger.

Alle opbrengsten uit beleggingen, de opbrengst van de diaconale collecten, evenals schenkingen van gemeenteleden, worden jaarlijks geheel aan het diaconaat besteed.

Waar nodig wordt met betrekking tot het beheer deskundig advies ingewonnen.

6 KERKRENTMEESTERS

6.1 Inleiding

In dit beleidsplan vindt U, naast de taakstelling van het College van Kerkrentmeesters (hierna te noemen College), een overzicht van de werkzaamheden die door haar worden verricht dan wel in naam van haar worden uitgevoerd.

Eventuele beleidspunten en/of beleidsvoornemens zijn opgenomen aan het eind van een paragraaf.

6.2 Taakstelling

Het College vindt haar (wettelijke) basis in Ordinantie 11. Hierin is ook bepaald dat het College haar taken uitvoert in opdracht van de kerkenraad.

Een van de taken van het College is zorg te dragen voor de instandhouding van de Hervormde Gemeente Zevenbergen. Zij beheert daartoe het kerkgebouw gelegen aan de Markt 3 in Zevenbergen en het achter de kerk gelegen ontmoetingsgebouw “Het Anker”. Daarnaast faciliteert zij zaken die voor het uitvoeren van haar taken belangrijk zijn. Zij voert verder het beheer over de (niet diaconale)financiën van de Hervormde Gemeente Zevenbergen.

6.3 Beleidspunten

Het College wil ook in de toekomst de focus leggen op het handhaven van de pastorale zorg. Hier voor is het beschikken over een fulltime predikant een must.

Het College zal initiatieven, die gericht zijn op het missionaire werk van de gemeente, uitdrukkelijk ondersteunen.

6.4 Samenstelling College

Het College bestaat uit tenminste 5 (ouderling)kerkrentmeesters. Ze kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast wordt een (ouderling)kerkrentmeester aangesteld in de functie van administrateur.

6.5 Commissies

Bij de uitoefening van haar taken maakt het College gebruik van commissies. Hierna volgt een beschrijving van de drie belangrijkste:

6.5.1 Onderhoudscommissie

Deze commissie heeft als hoofdtaak om het monumentale kerkgebouw gelegen aan de Markt 3 te Zevenbergen ten behoeve van het vieren van de eredienst in zo goed mogelijke staat te houden.

Hierbij maakt ze gebruik van de adviezen die de Monumentenwacht verstrekt.

In de onderhoudscommissie heeft minimaal één kerkrentmeester en de (hoofd)koster zitting. De overige leden zijn (gemeente)leden met de nodige expertise op het gebied van onderhoud.

6.5.2 Restauratiecommissie

Deze commissie begeleidt de op handen zijnde grote restauratie van het kerkgebouw.

Hiervoor onderhoudt zij nauwe banden met de Stichting Vrienden van de Catharinakerk en met het aan de Stichting verbonden Comité van Aanbeveling. Beide helpen bij het bijeen brengen van gelden die voor de restauratie noodzakelijk zijn.

Leden van de Stichting en het Comité kunnen uit kerkelijke en maatschappelijke kring afkomstig zijn.

6.5.3 Commissie van Beheer voor “Het Anker”

Deze commissie heeft ten doel, in de breedst mogelijke zin van het woord, het beheer te voeren over het ontmoetingsgebouw “Het Anker”.

In de Commissie van Beheer dient minimaal één kerkrentmeester zitting te hebben.

Beleidspunten:

Commerciële exploitatie van het Ontmoetingsgebouw Het Anker is vooralsnog niet aan de orde. Wel zal de Commissie van Beheer een pakket maatregelen opstellen en uitvoeren om het exploitatieresultaat te verbeteren. Dit gebeurt in het kader van de totale verbetering van de solvabiliteit van de gemeente.

In de lopende periode zal het College een veiligheidsplan opstellen en beheren. Hierbij is van belang dat het plan voldoet aan de heersende wet- en regelgeving.

6.6 Personeel

Bij dit onderwerp is er sprake van een onderscheid tussen personen werkzaam tegen een marktconforme vergoeding en personen actief als vrijwilliger. Van de laatste groep ontvangen enkelen een vergoeding.

Marktconforme vergoeding:

Onder deze categorie valt de predikant die tegen een traktement werkzaam is in de Hervormde Gemeente Zevenbergen, en een kerkelijk werkster met wie een arbeidsovereenkomst is afgesloten.

Vrijwilligers met een vergoeding:

Hieronder vallen de organist en (hoofd)beheerd(st)er van ”Het Anker”. Daarnaast zijn er nog tal van personen die op vrijwillige basis actief zijn in de gemeente.

Beleidspunt:

Het College zal in deze periode vrijwilligerstaken, die onder verantwoording van haar vallen, in kaart brengen. Tevens zal ze ook een taakomschrijving en profielschets voor vrijwilligers opstellen.

6.7 Financiën.

Het voortbestaan van de Hervormde Gemeente Zevenbergen is afhankelijk van het hebben van voldoende middelen. Financiële acties, als de actie “Kerkbalans”, dragen er aan bij dat de gemeente haar werk kan blijven voortzetten.

Het College is er alles aan gelegen dat het “levend geld” zorgt voor een sluitende begroting.

Beleidspunten:

Het College zal een plan van aanpak opstellen en uitvoeren ten einde de financiële positie van de gemeente te versterken. Tevens zal ze meerjarenbegrotingen opstellen aan de hand waarvan ze meerjarenplannen maakt.

6.8 Administratie

De financiële administratie wordt door de administrateur van het College bijgehouden. Ze omvat de volgende (sub)administraties: de (hoofd) administratie van de Hervormde Gemeente Zevenbergen, het ontmoetingsgebouw “Het Anker”, het kerkblad “’t Ankertje” en het “Verjaringsfonds”.

De administratie van het ontmoetingsgebouw “Het Anker” is integraal onderdeel van de administratie van de Hervormde Gemeente Zevenbergen.

6.9 Communicatie

In de Hervormde Gemeente Zevenbergen worden, onder andere, de volgende communicatiemiddelen gebruikt: het kerkblad ’t Ankertje, de Zondagsbrief, de Gemeentegids en de website www.hervormdzevenbergen.nl.

Beleidspunt:

Het College wil een communicatieplan opstellen en implementeren. Een gerichte inzet van communicatiemiddelen en het onderling op elkaar afstemmen hiervan is daarbij van groot belang.

Het College is zich bewust van het belang van digitale communicatiemiddelen en streeft er naar deze in de nabije toekomst meer in te zetten.

7 BIJLAGE

Bijlage bij het jeugdbeleidsplan

7.1 Relatie jeugdwerk van de gemeente en het SPJZ

De drie clubs Jij-kids, Joy en RefleXion, vallen onder Stichting Protestants Jeugdwerk Zevenbergen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente (en de Gereformeerde Kerk). We hebben alleen inspraak d.m.v. de jeugdouderling die zitting heeft in het algemeen bestuur en die de vergaderingen bijwoont. Gezien het feit dat de clubs sterk verweven zijn met de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk, worden zij vermeld als jeugdactiviteiten.

Aan de eerste opzet van dit overkoepelende jeugdbeleidsplan (mei 2008) hebben de leiding van Rock Solid (nu JoY) en RefleXion meegewerkt. De leiding van de Jij-kids heeft ervoor gekozen niet hieraan mee te werken. De stichting in zijn geheel omarmt dit overkoepelende jeugdbeleidsplan dus niet. Toekomstige leiding van de SPJZ activiteiten is vrij om een eigen koers te varen (los van dit beleidsplan), daar het SPJZ een zelfstandige stichting is. Het draagvlak van dit jeugdplan binnen het SPJZ is dus kwetsbaar te noemen. Ter informatie: het SPJZ heeft een eigen beleidsplan opgesteld.

7.2 Overkoepelend jeugdbeleidsplan

Het overkoepelde jeugdbeleid verwoordt wat we als jeugdleiding met elkaar willen bereiken met het jeugdwerk. Het feit dat het beleid overkoepelend is, zorgt ervoor dat we verder kijken dan de afzonderlijke activiteiten en bevordert de éénheid binnen het jeugdwerk. We onderschrijven dat het van groot belang is dat het beleid van iedere afzonderlijke jeugdactiviteit afgeleid zal worden van dit overkoepelende jeugdbeleid. We vinden het van belang dat de huidige en nieuwe jeugdleiding achter de inhoud van het overkoepelende jeugdbeleid kan staan en op de hoogte is van de inhoud van het document.

8 AANVULLINGEN

Paragraaf 2.2 aanvullen met:

 • Eredienst in de “Westhoek”
 • Zondagavond samenkomst

Paragraaf 3.4 bij zwakten moet zijn:

 • Onvoldoende ouderpastoraat in de wijken

Paragraaf 3.6 Vorming en toerusting (nieuw)

 • Gemeentegroeigroepen
 • Bijbelstudiekring
 • Mannen en vrouwen ontmoetingsgroepen voor de leeftijd van 30 tot 50 jaar
 • Gespreksgroepen

Populaire onderwerpen

Facebook

Binnenkort:

07 juni 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
11 juni 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
12 juni 2020;
, 20:03 - 21:57
JoY
14 juni 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
18 juni 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
18 juni 2020;
, 20:00 - 21:00
Uur van gebed
21 juni 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
25 juni 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
26 juni 2020;
, 20:03 - 21:57
JoY
28 juni 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732